Sprint type A freeze
$
bip fbx
Modern dancer
$
bvh bip fbx
Guard sword walk T2
$
bip fbx
Typing message
$
bip fbx
Stand talk side type 2
$
bip fbx
Long walking
$
bip fbx
Hug
$
bip fbx
Stand and sit down
$
bip fbx
Waist and accept
$
bip fbx
Ridicule
$
bip fbx
Sit and talk side
$
bip fbx
Taunt Type1
$
bip fbx
Taunt type2
$
bip fbx
Guard sword walk T1
$
bip fbx
Stand talk side type 1
$
bip fbx
Pull T1
$
bip fbx
Whisper
$
bip fbx
Move forward type1
$
bip fbx
Swing attack type2
$
bip fbx
Pound attack
$
bip fbx
Walk forward
$
bip fbx
Arm back
$
bip fbx
Come on
$
bip fbx
Sit and worried
$
bip fbx
Stand up and talking
$
bip fbx
Stand and talk T3
$
bip fbx
Cheer dance 11
$
bip fbx
Cheer dance 26
$
bip fbx
Walk normal man
$
bip
Walk
$
bip
Stick hit
$
bip
Cheer dance 19
bip fbx
Damage type1
$
bip fbx
Far attack
bip fbx
Walk and talk
bip fbx
Cheer dance 12
$
bip fbx
Cheer dance 13
$
bip fbx
Cheer dance 14
$
bip fbx
Cheer dance 15
$
bip fbx
Cheer dance 16
$
bip fbx
Cheer dance 17
$
bip fbx
Cheer dance 18
$
bip fbx
Cheer dance 20
$
bip fbx
Cheer dance 21
$
bip fbx
Cheer dance 22
$
bip fbx
Cheer dance 25
$
bip fbx
Cheer dance 27
$
bip fbx
Cheer dance 28
$
bip fbx
Cheer dance 29
$
bip fbx
Cheer dance 30
$
bip fbx
Cheer dance 31
$
bip fbx
Cheer dance 32
$
bip fbx
Cheer dance 33
$
bip fbx
Cheer beat 01
$
bip fbx
Cheer beat 02
$
bip fbx
Cheer beat 03
$
bip fbx
Cheer beat 04
$
bip fbx
Cheer beat 05
$
bip fbx
Idle to run
$
bip fbx
Cutter attack
$
bip fbx
Damage type2
$
bip fbx
Damage type2 freeze
$
bip fbx
Idle type1
$
bip fbx
Idle type2
$
bip fbx
Idle type3
$
bip fbx
Idle to run
$
bip fbx
Joke type1
$
bip fbx
Joke type2
$
bip fbx
Leap L freeze
$
bip fbx
Leap L forward
$
bip fbx
Slide L freeze
$
bip fbx
Slide L forward
$
bip fbx
Magic power
$
bip fbx
Move backward type1
$
bip fbx
Backward type 1 freeze
$
bip fbx
Move backward type2
$
bip fbx
Move backward type2 freeze
$
bip fbx
Move backward type3
$
bip fbx
Move backward type3 freeze
$
bip fbx
Move forward type1 freeze position
$
bip fbx
Move forward type2
$
bip fbx
Move forward type2 freeze
$
bip fbx
Move forward type3
$
bip fbx
Move forward type3 freeze position.
$
bip fbx
Leap R forward
$
bip fbx
Slide R freeze position
$
bip fbx
Slide R forward
$
bip fbx
Sprint freeze
$
bip fbx
Sprint forward
$
bip fbx
Hard attack
$
bip fbx
Swing attack type1
$
bip fbx
Back damage
$
bip fbx
Damage front
$
bip fbx
Damage type2
$
bip fbx
Run
$
bip fbx
Run forward freeze position
$
bip fbx
Damage C
$
bip fbx
Damage C freeze
$
bip fbx
Hard damage C
$
bip fbx
Hard damage
$
bip fbx
of 2