Stars Animation
$
oth
stars.mov
$
mov oth
Rocket around planet animation!
$
avi oth